เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ พร้อมระดมเครือข่ายในประเทศไทยและในอาเซียน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมจัดทำเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพตามปัจจัยเสี่ยงระดับอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ สืบเนื่องจากมีข้อตกลงร่วมกันด้านสาธารณสุขในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meeting on Health Development: SOMHD) ในประเด็นสุขภาพที่ 4 ด้านส่งเสริมอาชีวอนามัย (Health Priority 4: Promotion of Occupational Health) ภายใต้กลุ่มงานภารกิจด้านสุขภาพที่ 1 (ASEAN Health Cluster 1) โดยเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นแกนหลักในการดำเนินการ และให้มีการจัดทำแนวทางเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคจากการประกอบอาชีพ โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลัก และแนวทางเกณฑ์วินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ โดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งคาดว่าแนวทางฯทั้งสองฉบับดังกล่าว จะแล้วเสร็จและได้รับการยอมรับให้เป็นแนวทางฯระดับอาเซียน ภายในปี ค.ศ.2020 ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาร่างแนวทางฯ ในเบื้องต้นแล้ว กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะนำร่างแนวทางฯ ดังกล่าว ไปอบรมบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งเน้นบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพ ในรูปแบบของบ้านพี่เมืองน้องหรือแฝดเมือง (Twin Cities) เพื่อทดลองนำไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบกิจการ โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการอบรมฯ นำร่อง ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มุกดาหาร สระแก้ว และนราธิวาส จากนั้นจะมีการติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาร่างแนวทางฯ ดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียน ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth