สนช.คืนสิทธิคนขาดส่งเงินสมทบกลับไปเป็นผู้ประกันตน

สนช.ผ่านกฎหมายให้กลับเป็นผู้ประกันตน เลขาฯสปส.เผยถือบัตรประชาชนใบเดียว เดินเรื่องกลับเข้าในระบบวันเดียวรู้ผล ยันไม่มีเก็บเงินย้อนหลัง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ..

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้บุคคลที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกันหรือส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือนภายในระยะเวลา 12 เดือนอันเป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม่อาจกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีก สามารถขอกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนได้ ที่ประชุมสนช.มีการตั้งข้อสังเกตว่า แม้การกำหนดให้มีกฎหมายการกลับเป็นผู้ประกันตนเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะลดภาระของภาครัฐในด้านการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อดูแลชีวิตและสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส่งผลให้การประกันสังคมเป็นไปอย่างเป็นธรรม ทำให้ผู้กลับมาเป็นผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การคืนสิทธิให้กลับมาเป็นผู้ประกันตนเช่นนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะหากมีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวอีก ก็จะต้องมีการเสนอร่างพ.ร.บ.เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการแก้ไขกฎหมายเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ควรแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในเรื่องที่กำหนดให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน เนื่องจากผู้ประกันตนเป็นผู้ที่ว่างงาน และการไม่ส่งเงินสมทบอาจมาจากสาเหตุการนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นเวลานาน หรือการไม่ได้นำส่งเงินสมทบเกิดจากปัจจัยอื่นโดยที่ผู้ประกันสังคมไม่ทราบเพราะไม่มีการแจ้งเตือน โดยควรแก้ไขให้มีมาตรการผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกันตนที่ประสบปัญหาเหล่านี้เป็นการเฉพาะด้วย  จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตนประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเอกฉันท์ 193 เสียง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews